Podvojné účtovníctvo

- vedenie hlavnej účtovnej knihy za celé účtovné obdobie, ktorá obsahuje všetky účtovné zápisy podľa vecného systematického hľadiska
- účtovnej analytickej evidencie, ktorá sa v účtovníctve vytvára podľa povahy majetku a záväzkov a obsahuje potrebné informácie pre účtovnú jednotku
- účtovného denníka
- účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe
-účtovnej evidencie o majetku je dôležité najmä z dôvodu overenia dodržiavania hodnotovej hranice ocenenia dlhodobého hmotného majetku
p okladničnej knihy
- účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania pričom je potrebné zúčtovanie zabezpečiť a preveriť vo väzbe na zákon o DPH
- mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta
-dodržiavanie účtovných pravidiel pri zostavovaní účtovných výkazov a spracovanie ročnej účtovnej závierky. Podľa §6 ods. 4 je účtovná jednotka povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku.
- Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovnej závierke slúži, ako východisko na výpočet základu dane z príjmov
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby

Účtovníctvo Košice

Naše služby

Jednoduché
účtovníctvo

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie knihy pohľadávok
- vedenie knihy záväzkov

Podvojné
účtovníctvo

- vedenie účtovnej knihy
- evidencia o DPH
- mesačné účtovné prehľady
- podanie daňového priznania

Mzdová
agenda

- mesačné spracovanie miezd
- výplatné pásky
- výkazy do sociálnej poisťovne
- výkazy do zdravotných poisťovní

Účtovníctvo Košice

Prečo si vybrať nás?

Reagujeme rýchlo

Na Vaše dotazy a otázky Vám odpovie skoro vždy obratom.

Máme prehľad

Sme informovaný o legislatívnych zmenách a tiež sme členmi slovenskej asociácie účtovníkov.

Ušetrite Vám peniaze

Outsoursing účtovníctva Vám dáva mnoho výhod a okrem iného, ušetrite peniaze.

Preberáme zodpovednosť

Podpisom zmluvy u nás preberáme zodpovednosť za správne riešenia a zaúčtovanie.

Sme poistený

Mýliť sa je ľudské, aj keď nám sa to nestáva, ale pre istotu sme poistení.

Komunikujeme s úradmi

Uvoľnime Vám ruky a komunikáciu s úradmi, vyriešime za Vás.

Potrebujete účtovníka? Neváhajte, ušetríme vám viac, ako nám zaplatíte!

Napíšte nám o orientačnú cenovú ponuku

 Správa úspešne odoslaná